Saturday, 28.05.2022, 17:54

МЕНЮ РОЗДІЛІВ

       Меню сайту
    Погода/Валюта
GISMETEO: Погода по г.Обухов


 Положення
ПОЛОЖЕННЯ
про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

 I. Загальні положення 
   
1.1. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Управління) утворюють систему органів Пенсійного фонду України (далі - Фонд), який є центральним органом виконавчої влади. 
Управління підвідомчі та підзвітні Фонду. 
    1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 
II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління 

    2.1. Основними завданнями Управління є: 
    1) забезпечення у відповідному регіоні збирання та акумулювання внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку; 
    2) забезпечення призначення (перерахунку) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати; 
    3) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством; 
    4) ефективне та цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення; 
    5) забезпечення функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, інформаційних систем та телекомунікаційних мереж Фонду. 
    2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 
    1) забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення; 
    2) планує у відповідному регіоні доходи та видатки коштів Фонду, у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду; 
    3) організовує роботу підвідомчих управлінь Фонду в районах, містах і районах у містах (далі - підвідомчі органи) щодо: 
- повного і своєчасного обліку платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування; 
- забезпечення збирання та акумулювання страхових внесків, інших коштів, що надходять до бюджету Фонду відповідно до законодавства; 
- стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум страхових внесків та інших платежів; 
- проведення перевірок правильності нарахування та сплати страхових внесків та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством; 
- призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці; 
- надання страхувальникам та застрахованим особам інформації, визначеної законодавством; 
    4) забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, здійснює з цією метою перерозподіл коштів між районами (містами); 
    5) здійснює призначення (перерахунок) пенсій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та іншим особам (крім військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), які мають право на пенсію згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; 
    6) здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці; 
    7) організовує первинний бухгалтерський облік та звітність у підвідомчих органах, одержує в установленому порядку статистичну й бухгалтерську звітність, складає зведені бухгалтерські звіти та баланси, забезпечує своєчасне їх подання відповідним органам; 
    8) надає підвідомчим органам допомогу у вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення; 
    9) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи; 
   10) організовує роботу з ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у підвідомчих органах; 
   11) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення; 
   12) інформує громадськість про свою діяльність; 
   13) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду; 
   14) узагальнює та аналізує результати роботи Управління, підвідомчих органів, уносить відповідні пропозиції правлінню Фонду; 
   15) забезпечує у межах свої повноважень: 
- виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 
- реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Управлінні; 
   16) з питань діяльності Фонду взаємодіє з правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 
   17) виконує інші функції, передбачені законодавством. 
   
2.3. Управління має право: 
   1) отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомості, пов'язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань; 
   2) проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів щодо нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, призначення пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок; 
   3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання; 
вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду; 
   4) проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій; 
   5) звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків; 
   6) застосовувати фінансові санкції, передбачені законом; 
   7) стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми; 
   8) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; 
   9) укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 
   10) перевіряти роботу підвідомчих органів, проводити ревізії їх діяльності; 
   11) у порядку, визначеному законодавством, одержувати кредити в установах банків; 
   12) у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду; 
   13) інші права, передбачені законодавством. 
III. Керівництво Управлінням 
3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї правлінням Фонду в порядку, установленому відповідно до законодавства Міністром праці та соціальної політики України. 
    Начальник Управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з неї Головою правління Фонду. 
   3.2. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом для обговорення найважливіших питань діяльності Управління, забезпечення координації роботи його структурних підрозділів та підвідомчих органів є колегія при начальнику Управління, яка діє на громадських засадах. 
   Колегія утворюється відповідно до наказу начальника Управління у складі 7-11 осіб. Персональний склад колегії затверджується Головою правління Фонду за поданням начальника Управління. 
   До складу колегії входять начальник Управління та його заступники (за посадою). 
   До складу колегії можуть уключатись інші відповідальні працівники Управління, підвідомчих органів, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з вирішенням питань, що належать до компетенції Фонду, представники від сторін соціального діалогу (за згодою). 
   Колегія при начальнику Управління: 
- визначає перспективні та поточні напрями роботи, розглядає результати діяльності Управління та його підвідомчих органів, розробляє пропозиції щодо вдосконалення організації роботи Управління та в разі потреби подає їх на розгляд правління Фонду, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 
- контролює виконання Управлінням та його підвідомчими органами постанов правління, наказів і розпоряджень Фонду; 
- заслуховує звіти про діяльність структурних підрозділів Управління та його підвідомчих органів; 
- розглядає питання своєчасного і в повному обсязі надходження страхових внесків та інших платежів до бюджету Фонду, фінансування видатків на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, призначення (перерахунку) і виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці; 
- забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів Управління та його підвідомчих органів; 
- забезпечує координацію діяльності Управління з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, іншими відповідними установами та організаціями; 
- розглядає інші питання діяльності Управління та його підвідомчих органів. 
   Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Колегія правочинна приймати рішення за наявності на засіданні не менш як половини її членів. Рішення колегії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів. Рішення колегій оформляються протоколом і впроваджуються відповідно до наказу начальника Управління. 
3.3. Начальник Управління: 
   1) керує діяльністю Управління, персонально відповідає за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, керівників структурних підрозділів Управління, очолює колегію при начальнику Управління, організовує та забезпечує її роботу; 
   2) подає Голові правління Фонду для затвердження штатний розпис Управління і кошторис видатків на його утримання; 
   3) забезпечує виконання доведених Фондом показників доходів та видатків; 
   4) затверджує регламент роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління; 
   5) за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та Фондом призначає та звільняє з посади начальників підвідомчих органів; 
   6) за погодженням з Фондом призначає та звільняє з посади начальників структурних підрозділів Управління; 
   7) призначає та звільняє з посади працівників Управління, заступників начальників підвідомчих органів; 
   8) у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном Фонду; 
   9) представляє Управління в державних органах, громадських організаціях, у тому числі в міжнародних, без доручення підписує документи від імені Управління; 
   10) у межах своєї компетенції видає накази з питань діяльності Управління, які є обов'язковими для виконання працівниками Управління та підвідомчими органами, без доручення підписує документи від імені Управління; 
   11) у встановленому порядку розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно з законодавством, виносить рішення про застосування фінансових санкцій; 
   12) уносить у разі потреби на розгляд правління Фонду пропозиції з питань діяльності Фонду. 
IV. Прикінцеві положення 

   4.1. Штатний розпис та кошторис видатків на утримання Управління затверджуються Головою правління Фонду. 
   4.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс та кошторис видатків, рахунки в установах банків (у тому числі валютні), печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

УПФУ © 2022
Розклад роботи

Понеділок-четверг з 8-00 до 17-00
П`ятниця з 08-00 до 15-45
перерва з 12-15 до 13-00
Субота, неділя - вихідні дні
Графік прийому

Відділ призначення пенсій та відділ з виплати пенсій:
м. Обухів: четверг з 8-00 до 17-00
м. Українка: вівторок з 8-00 до 17-00

      Друзі сайтуПошук
РОЗРОБНИК, АДМІНІСТРАТОР ВЕБ-САЙТУ:    ЛИТВИНЕНКО ВОЛОДИМИР
Website builderuCoz